پس از ساخت پروژه های نفت و گاز، نیاز است تا کلیه کارهای انجام شده در بخشهای تخصصی مختلف مورد آزمایش و بررسی قرارگیرند. به همین منظور با استخراج کلیه اطلاعات لازم از مدارک مهندسی، فایل پایگاه داده ای برای هر سکو و هر بخش تهیه می شود. به طور مثال هر فایل سکوی پارس جنوبی مشتمل بر 30 هزار ردیف می باشد. برای هر ردیف فرمی تهیه می شود تا مهندسین مربوطه نسبت به تکمیل آن با توجه به آزمایشات و بررسی های میدانی اقدام نمایند. پس از تکمیل فرمها و رفع ایرادات وموانع فیزیکی کار و تایید کارفرما، مرحله پیش راه اندازی به پایان می رسد.
پس از اخذ مدرک RFC (Ready for Commissioning) ، سکو آماده راه اندازی می باشد.