بررسی و بازخوانی اسناد پروژه با رویکرد راه اندازی و ارائه رویه ها و مدارک مهندسی مربوط به فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی و اخذ مجوز راه اندازی و استارت آپ و تهیه مدارک نهایی پروژه، آماده سازی بانک اطلاعاتی پروژه با توجه به اسناد مهندسی و بازرگانی. تهیه نقشه های عین ساخت و عین راه اندازی و ارائه راهکارهای خلاقانه به کارفرمایان برای فاز مهندسی راه اندازی.