چشم انداز:

این شرکت در نظر دارد در زمینه کاری مربوطه، خود را جزو بهترین شرکتهای راه اندازی فعال در حوزه خلیج فارس و در منطقه مطرح نماید و با عملکرد خوب آتی خود این امر را به اثبات برساند.

مأموریت:

افزایش سطح کیفی مدیریت پروژه های مربوطه و ثبت رکورد های جدید در مدت زمان راه اندازی سکوهای گازی پارس جنوبی و افزایش رضایت مندی کارفرمایان و بی نیازکردن صنعت نفت و گاز کشور از حضور پیمانکاران خارجی در حوزه های کاری شرکت از جمله ماموریتهای شرکت می باشد.