تهیه و توزیع دستورالعمل راه اندازی

تهیه و توزیع دستورالعمل مربوط به SAT و FAT

ساخت Basic Function ها برای مدارهای Instrument, Electrical , Telecom

بروز رسانی Technical Database مرحله راه اندازی.

بروز رسانی فعالیتهای آماده سازی Piping & Vessel مورد نیاز برای راه اندازی پروژه.

تهیه تمامی دستورالعمل های مربوط به Operational Test

تهیه پرونده های راه اندازی برای هر زیر سیستم (RFSU)

تعیین و سازماندهی همه ابزار، تجهیزات یدکی و موقتی مورد نیاز.