ردیف نام پروژه سال اجراء مدت زمان(ماه) وضعیت کارفرما
۱ پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 12B ۱۳۹۳ ۶ تکمیل شده IOEC
۲ پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 18A ۱۳۹۴ ۳ تکمیل شده IOEC
۳ پیش راه اندازی سکوی 19C در یارد خرمشهر ۱۳۹۴ ۱۳ تکمیل شده IOEC
۴ رنگ و سند بلاست سکوهای فاز 17 و 18 ۱۳۹۵ ۶ تکمیل شده IOEC
۵ نگهداری از سکوی فاز 17 ۱۳۹۳ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۶ بهره برداری از سکوهای فاز 12 ۱۳۹۵ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۷  هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 19C ۱۳۹۴ ۱۸ تکمیل شده IOEC
۸  پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 17 ۱۳۹۶ ۶ تکمیل شده IOEC
۹  پیش راه اندازی سکوهای فاز 20 , 21 در یارد خرمشهر ۱۳۹۴ ۸ تکمیل شده IOEC
۱۰  بهره برداری از سکوهای فاز 17 و 18 ۱۳۹۵ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۱۱ هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 19A ۱۳۹۵ ۱۸ تکمیل شده IOEC
۱۲ هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 21 ۱۳۹۵ ۹ تکمیل شده IOEC
۱۳ بهره برداری و تعمیرات سکوی c19 ۱۳۹۵ ۶ تکمیل شده IOEC
۱۴ پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز20 ۱۳۹۶ ۶ تکمیل شده IOEC
۱۵ هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز19B ۱۳۹۵ ۴ تکمیل شده IOEC
۱۶  بهره برداری از سکوی فاز ۲۰ ۱۳۹۳ 6 تکمیل شده IOEC
۱۷ پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله پروژه فاز 14 ۱۳۹۳ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۱۸ پیش راه اندازی و  ساخت خط لوله فاز 22 و 24 بخش خشکی ۱۳۹۴ ۱۸ تکمیل شده IOEC
۱۹ رفع پانچ و انجام کارهای باقیمانده فاز 20 و 21 ۱۳۹۴ ۲ تکمیل شده IOEC
۲۰ ساخت اسپول فازهای 13و14و23 ۱۳۹۵ ۹ تکمیل شده IOEC
۲۱ پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله پروژه فازهای 13-14-23 ۱۳۹۳ ۲۶ تکمیل شده IOEC
۲۲ بازسازی و راه اندازی مجدد سکوی SPD-7,8,9 ۱۳۹۵ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۲۳ پیگ رانی، پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله فاز 16 ۱۳۹۴ 6 تکمیل شده IOEC
۲۴ ساخت اسپولهای فاز 16 ۱۳۹۴ ۳ تکمیل شده IOEC
۲۵ اجرای عمليات برچيدن ديوارههای موقت سكویSPD14-B ۱۳۹۴ ۱ تکمیل شده IOEC
۲۶ خط لوله فاز 19 ۱۳۹۵ ۶ تکمیل شده IOEC
۲۷ عملیات خشکی پایانه نفتی جاسک ۱۳۹۵ ۲۴ تکمیل شده IOEC
۲۸ رنگ آمیزی شیرهای سرچاهی فاز 14 ۱۳۹۵ ۱۸ تکمیل شده IOEC
۲۹ خط لوله خشکی کیش گرزه ۱۳۹۵ ۱۸ تکمیل شده IOEC
۳۰ کابل گذاری کیش گرزه ۱۳۹۶ ۶ تکمیل شده IOEC
۳۱ قرارداد راه اندازی سامانه SPM و تلمتری فاز 19 ۱۳۹۵ ۲ تکمیل شده IOEC
۳۲ تعمیرات اساسی دیزل های پارس جنوبی ۱۳۹۵ ۲۴ تکمیل شده IOEC
 ۳۳ پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله پروژه فاز 13 ۱۳۹۵ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۳۴ پیش راه اندازی خط لوله پروژه فاز 13 بخش خشکی ۱۳۹۶ ۱ تکمیل شده IOEC
۳۵ تعمیرات و نگهداری پالایشگاه سرخون قشم ۱۳۹۶ ۱۲ تکمیل شده IOEC
۳۶ بهره برداری از سکوی فاز ۲۱ ۱۳۹۴ ۱۲ تکمیل شده IOEC