شرکت نیلسان کیش، با بکارگیری نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارا و با بهره گیری از دانش فنی روز دنیا، در حوزه ارائه خدمات ساخت، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از طرح های نفت، گاز و انرژی بوده و تلاش می کند تا در مسیر توسعه پایدار و رسیدن به اهداف و آرمان های خود، با رعايت استانداردهای بین المللی ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007، HSE-MS چشم انداز و ماموريت سازمان را به انجام رسانده و در راستای تحقق اين مهم، رويکردهای ذيل را به عنوان چارچوب تعريف اهداف کلان و خرد خود مشخص مینمايد:
• تعهد به برندسازی نام شرکت و در اختيار گرفتن سهم بالايی از بازار موجود
• توانمندسازی کليه پرسنل سازمان در حوزه های تخصصی، ايمنی و سيستمی
• تعهد به اجرای بهينه پروژه ها از منظر اقتصادی، کيفيت، ايمنی و زمان تحويل از طریق بکارگيری روش-های به روز عملياتی و مديريتی
• تعهد به رعايـت جنبه های بارز ايمنی و کيفيت در خريد تجهيزات و خدمات پروژه با رويکرد توانمندسازی پيمانکاران سازمان
• تعهد به ارتقای عملکرد ايمنی، زيست محيطی و کيفيت پروژه ها با بهبود هميشگی فرآيندهای مدون سازمان
• تعهد به نگهداشت و بروزآوری دارايی های مادی و معنوی سازمان با استاندارد به روش های نوين بين-المللی