قرارداد محلی (مطابق با مقررات کشور)
مکان: تولوز
چرخش: 11 ماه در / 1 ماه مرخصی
مدت قرارداد: قرارداد دائمی
مشتری: گروه Dietsmann