قرارداد محلی (مطابق با مقررات کشور)
مکان: TEMPA ROSSA
چرخش: 11 ماه در / 1 ماه مرخصی
مشتری: تعداد کل