ردیف نام پروژه محل پروژه پیمانکار کارفرما سال شروع

1

پیش راه اندازی و راه اندازی سکوهای نفتی بهرگانسر

منطقه نفتی بهرگانسر

IOEC

IOOC

-

2

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 9و10

فازهای 9و10 پارس جنوبی

IOEC

POGC

-

3

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 12A

فاز 12 پارس جنوبی

IOEC

Petropars

-

4

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 12B

فاز 12 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

93

5

بهره برداری از سکوهای فاز 12

فاز 12 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

93

6

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 18

فازهای 17و18 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

93

7

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 17

فازهای 17و18 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

8

بهره برداری از سکوهای فاز 17 و 18

فازهای 17و18 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

9

نگهداری از سکوی فاز 17

فازهای 17و18 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

10

رنگ و سند بلاست سکوهای فاز 17 و 18

فازهای 17و18 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

11

پیش راه اندازی سکوهای فاز 19 در یارد خرمشهر

فاز 19 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

12

هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 19C

فاز 19 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

13

پیش راه اندازی سکوهای فاز 20 , 21 در یارد خرمشهر

فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

94

14

هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 19A

فاز 19 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

95

15

هوک آپ،پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 21

فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

95

16

پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 20

فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

NilsunKish

IOEC

95

17 هوک آپ، پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ سکوی فاز 19B فاز 19 پارس جنوبی NilsunKish IOEC 96 18 بهره برداری از سکوهای فاز 19 پارس جنوبی - 19A , 19C , 19B فاز 19 پارس جنوبی NilsunKish IOEC 95 , 96 19 بهره برداری از سکوهای فاز 20 , 21 پارس جنوبی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی NilsunKish IOEC 95 و 96 20 پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله دریایی 32 و 4 اینچ  فاز 14 پارس جنوبی فاز 14 پارس جنوبی NilsunKish IOEC 96 21 پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله دریایی 32 و 4 اینچ  فاز 13 پارس جنوبی فاز 13 پارس جنوبی NilsunKish IOEC 97