ردیف نام پروژه سال اجراء مدت زمان(ماه) وضعیت کارفرما
1 پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 12B 1393 6 تکمیل شده IOEC
2 پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی 18A 1393 3 تکمیل شده IOEC
3 پیش راه اندازی سکوی 19C در یارد خرمشهر 1394 3 تکمیل شده IOEC
4 رنگ و سند بلاست سکوهای فاز 17 و 18 1394 3 تکمیل شده IOEC
5 نگهداری از سکوی فاز 17 1395 12 تکمیل شده IOEC
6 تکمیل شده IOEC
7 تکمیل شده IOEC
8 تکمیل شده IOEC
9 تکمیل شده IOEC
10 تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC
تکمیل شده IOEC