قرارداد محلی (مطابق با مقررات کشور)
مکان: فرانسه – تولوز
چرخش: 11 ماه در / 1 ماه مرخصی
مدت قرارداد: 6 ماه
مشتری: تعداد کل