شرکت نیل سان کیش با توجه به کادر مجرب خود و به درخواست کارفرما با انعقاد قراردادهایی در قالب بهره برداری و تعمیر و نگهداری از سکو اقدام به این امور نموده است. بهره برداری از سه سکوی فاز ۱۲ و سکوهای ۱۷ و ۱۸ از جمله قراردادهای منعقده در این بخش می باشند.